Vásárlási feltételek

1. Bevezetés

1. A www.szilverarrov.hu (továbbiakban: „szilverarrov Webshop”) weboldal üzemeltetője, a, Szilver Arrov Kft. ezúton hívja fel valamennyi látogatójának figyelmét, hogy

amennyiben

a weboldalt tovább kívánja használni, vagy a weboldalon keresztül fogyasztója kíván lenni a weboldalt üzemeltetőnek,

a) úgy figyelmesen olvassa el

i. a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF), valamint az

ii. Adatvédelmi- és Adatkezelési Szabályzatot, és

b ) kizárólag abban az esetben használja tovább a weboldalt, és

c) kizárólag abban az esetben vegye igénybe/rendelje meg a weboldal üzemeltetőjének weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásait és/vagy Termékeit, amennyiben az ÁSZF minden

pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve, valamint az Adatvédelmi- és Adatkezelési Szabályzatot megértette és elfogadta.

2. Tekintettel arra, hogy a hatályos Polgári Törvénykönyv 6:78. § 1. bekezdése szerint az általános szerződési feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, és ha azt a másik fél elfogadta, a Weboldal Üzemeltető kinyilvánítja, hogy felhívja leendő ügyfelei figyelmét arra, hogy a mindenkor hatályos általános szerződési feltételek elérhetőek a www.aktivkft.hu weboldalon.

 

3. Ügyfél a Weboldal további használatával, különösen a weboldalra történő regisztrációval, vagy a Weboldalon keresztül történő megrendeléssel kijelenti, hogy a mindenkor hatályos általános szerződési feltételeket megismerte, megértette, elfogadta, és magára nézve kötelezően elfogadta

2. Fogalom meghatározások

1. A mindenkor hatályos általános szerződési feltételekben használt kifejezések, fogalmak az alábbi jelentéstartalommal bírnak:

2. Üzemeltető vagy Vállalkozás

a) neve: Szilver Arrov Kft

b) székhelye: 9174 Dunaszeg, Pusztakert út 17.

c) telephely: 9174 Dunaszeg, Pusztakert út 17.

d) levelezési cím: 9174 Dunaszeg, Pusztakert út 17.

e) képviselő: Mácsovits Róbert

f) kapcsolattartó: Mácsovits Róbert

g) nyilvántartási szám: -

h) adószáma: 23940299-2-08

i) telefonszáma: 70/216-2393

j) faxszáma: 96/602-297

k) e-mail címe: szilverarrovmacsovits@gmail.com

l) weboldal címe: www.szilverarrov.hu

m) kamarai tagság: Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara tagja

n) bejegyző bíróság vagy hatóság megnevezése: Győri Törvényszék Cégbíróság, mint Cégbíróság

o) számára tárhelyet biztosító szolgáltató megnevezése és székhelye: Unas Online Kft  9400 Sopron, Kőszegi út 14. Tárhelyszolgáltató e-mail címe: unas@unas.hu

3. Fogyasztó vagy Ügyfél: a mindenkor hatályos általános szerződési feltételek alanya, aki

a) a weboldalra regisztrált természetes személy, és/vagy

b) a weboldalon keresztül terméket és/vagy szolgáltatást megrendelő természetes személy.

4. Felek: az Üzemeltető és a Fogyasztó együttesen.

5. Termék: minden ingó dolog, amelyet az Ügyfél a weboldalon keresztül megrendelhet.

6. Weboldal: a www.aktivkft.hu weboldal és minden aloldala,

a) ideértve annak olyan felületét, amelyen keresztül az ügyfél a weboldalra beregisztrálthat, beléphet, vagy

b) amelyen keresztül az ügyfél termékekről és/vagy szolgáltatásokról tájékozódhat, azokat virtuális kosarába téve megrendelheti, vagy

c) megrendeléseit módosíthatja, törölheti, és

d) amelyet az Üzemeltető a számára tárhelyet biztosító szolgáltatón keresztül üzemeltet.

 

3. Általános tudnivalók

1. Üzemeltető felhívja a weboldal látogatóinak, valamint az Ügyfeleknek a figyelmét arra, hogy az Üzemeltető a 2011. évi CXII. tv. alapján adatkezelőnek, a Fogyasztó pedig érintettnek minősül, így ennek tudatában kell az Adatkezelési- és Adatvédelmi Szabályzatot értelmezni.

2. Üzemeltető felhívja a figyelmet, hogy

a) a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 4. § 15. pontja alapján, a hatályos, 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § 1. bek. 4. pontja szerinti, tehát szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személynek, röviden vállalkozásnak minősül, valamint arra, hogy b) a 2001. évi CVIII. (elektronikus kereskedelemről szóló) törvény 2.§ k.pontjában meghatározott szolgáltató is, hiszen az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújt.

3. Üzemeltető felhívja a figyelmet arra is, hogy

a) a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 4. § 2. pontja alapján, a hatályos, 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1. § 1. bek. 3. pontja szerinti, tehát a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, valamint arra, hogy

b) a 2001. évi CVIII. (elektronikus kereskedelemről szóló) törvény 2.§ v.pontjában meghatározott fogyasztó is egyben, aki önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy

4. Az Üzemeltető a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettségének – az egyértelműség és pontosság, valamint közérthetőség követelményének megfelelően, az alábbiak szerint tesz eleget:

a) A szerződés szerinti Termék lényeges tulajdonságairól - az erre szolgáló adathordozót is figyelembe véve - a megfelelő mértékben a Weboldalon található egyes Termékekre, valamint termékkategóriákra való kattintással kap a Fogyasztó tájékoztatást.

b) Az Üzemeltető üzleti tevékenysége helyének postai, levelezési címe a következő: 6500 Baja, Keleti Krt. 47. A Fogyasztó panaszait erre a címre, az Üzemeltetőnek címezheti.

c) A szerződés szerinti Termékért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről Fogyasztó előzetes tájékoztatást kap a 4.a) pontban meghatározott elektronikus felületen.

d) Az ellenszolgáltatás összegén kívül felmerülő költségekről, így különösen a fuvardíjról vagy postaköltségről, a vásárlás folyamata során - a megrendelés megtételét megelőzően - automatikus tájékoztatást kap a Fogyasztó a fizetési/pénztár szakaszba érkezéskor, forintban meghatározott összeg szerint.

e) A szerződés megkötéséhez a Felek számítógépes elektronikus kapcsolatot vesznek igénybe, amely biztosításáért, illetőleg a honlap elérhetőségéért, tájékozódásra, vásárlásra történő használatáért az Üzemeltető semmilyen díjat nem számít fel, azonban a Weboldalt látogató, fogyasztó viseli a hozzáféréshez szükséges saját használatú berendezéseinek és adatátviteli kapcsolatainak költségét.

f) Telefonhívás esetén az Üzemeltető nem biztosít kedvezményes, vagy díjmentesített hívási lehetőséget.

g) A weboldal, információs rendszer biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent rendkívüli kockázatot, azonban a Fogyasztó tegye meg az alábbi óvintézkedéseket:

i. használjon vírus- és külső jogosulatlan behatolás védelmi szoftvereket friss adatbázissal,

ii. telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

h) Üzemeltető nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

i) A 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 20. §-a szerint a Fogyasztót elállási és felmondási jog illeti meg a szerződéskötést követően az ott meghatározott határidőn belül, mely határidejéről és egyéb feltételeiről (különösen a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 22. §-ában foglaltakról), valamint ugyanezen jogszabály 2. számú melléklete szerinti nyilatkozat mintáról, ezen jogszabály 1. számú és 2. számú minta tájékoztatója alapján ad tájékoztatást az Üzemeltető, amelyek mindenkor hatályos ÁSZF mellékleteinek tekintendők.

j) A 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 20. §-ában írt fogyasztót illető elállási és felmondási jog gyakorlása esetén a Termék visszaküldésének költségét a Fogyasztónak kell viselnie, az Üzemeltető nem vállalja e költségek viselését.

k) A Fogyasztó a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 26. §-ában írtak szerint köteles megtéríteni az Üzemeltető ésszerű költségeit, ha ugyanezen rendelet 13. § vagy 19. §-ában írt esetben a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a 20. §-ban meghatározott, indoklás nélküli elállási vagy felmondási jogát.

l) A Fogyasztót nem illeti meg a 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet 20.§-a szerinti elállási vagy felmondási jog e Kormányrendelet 20.§ (2) bekezdésében meghatározott, de különösen a jelen ÁSZF-ben - „A fogyasztót megillető elállási jog alóli kivételek” cím alatt - felsorolt esetekben.

m) A Felek között kötött a 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozóan a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről az Üzemeltető a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 11. § (5) bekezdésére tekintettel, ezen jogszabály 3. számú mellékletében foglalt tartalmat, mint tájékoztatást a jelen ÁSZF külön fejezeteiben adja meg.

n) Az értékesítés utáni ügyfélszolgálat és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről szóló tájékoztatást az Üzemeltető a jelen ÁSZF-ben adja meg.

o) A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

p) A fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartama a sérülés és/vagy hiány miatti jelzést illetően az átvételkor nyomban, a visszaküldést illetően 1 nap (ez a haladéktalan fogalma alá vonható, különös tekintettel a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 24. § (1) bekezdésére is figyelemmel).

q) A Fogyasztó az Üzemeltetőnek nem biztosít letétet, vagy egyéb pénzügyi biztosítékot.

r) A digitális adattartalom olyan módon működik együtt a hardverrel illetőleg a szoftverrel, hogy az elkészített Weboldal böngésző-független módon működik együtt minden operációs rendszerrel.

s) Üzemeltető a panaszkezelés módjaként elektronikus üzenetváltást, ennek eredménytelensége esetén – azokban az ügyekben, melyben szükségesnek ítéli – személyes kapcsolatfelvételén alapuló panaszkezelést alkalmaz. Egyebekben a jelen ÁSZF Panaszkezelés rendje c. fejezete az irányadó.

t) Fogyasztó fogyasztói jogvita esetén a lakóhelye szerint illetékes megyei békéltető testülethez fordulhat kérelem benyújtásával. Üzemeltető ezúton tájékoztatja a Fogyasztókat, hogy a békéltető testületek elérhetőségei a http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon találhatóak meg, továbbá, hogy a kérelem megtalálható a jelen ÁSZF mellékleteként.

 

4. Az üzemeltető és a Fogyasztó között kötött szerződésekről általánosan

1. A Weboldal üzemeltetésének elsődleges célja a Ptk. 6:215. § (1) bekezdése szerinti adásvételi szerződés létrehozása az Üzemeltető, mint eladó és a Fogyasztó, mint vevő között.

2. Felek a Weboldalon keresztül Termékek egyedi adásvételére vonatkozó szerződéseket kötnek oly módon, hogy az Üzemeltető által szolgáltatott információk alapján - a Fogyasztó által tett ajánlat (azaz megrendelés) Üzemeltető általi elfogadásával jön létre a szerződés.

3. A szerződés, – a Ptk. 6:58. §-a szerint – a Felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozata, amelyből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére, és jogosultság a szolgáltatás követelésére.

4. A Ptk. 6:63. § (2) bekezdése szerint a szerződés létrejöttéhez a Feleknek a lényeges és a bármelyikük által lényegesnek minősített kérdésekben való megállapodása szükséges.

5. A jelen ÁSZF tartalmazza az Üzemeltető, mint eladó által – hatályos jogszabályok alapján – lényegesnek minősített kérdésekben való megállapodást, melyeket a Fogyasztó ilyenként a fentiek szerint elfogad.

6. Az egyes adásvételi szerződések határozott időre, mégpedig a Fogyasztó által megrendelt Termékek tulajdonjogának szolgáltatására, és a szerződésszerű pénzügyi teljesítésre jönnek létre, ide nem értve az Üzemeltető nem, késedelmes vagy hibás teljesítéséből, szerződésszegéséből származó, valamint a Fogyasztó igényérvényesítésére nyitva álló határidőket.

7. A szerződés nem alakul át határozatlan időtartamúvá.

8. Az általános szerződési feltételeket az Üzemeltető távollevők között több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a távollevők közreműködése nélkül előre határozta meg, azt a Felek egyedileg nem tárgyalták meg.

9. Az Üzemeltető köteles megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközökkel biztosítani, és biztosítja is, hogy a Fogyasztó az adatátviteli hibák azonosítását és kijavítását, megrendelésének elektronikus úton való elküldése előtt el tudja végezni. Ilyen lehetőség hiányában a Fogyasztó megrendelése nem minősülne szerződéses nyilatkozatnak, hivatkozva a 2001. évi CVIII. tv. 6. § (1) bekezdésére.

10. A szerződéskötés lehetséges nyelve: magyar.

5. Általános szerződési feltételek célja, hatálya

1. Hivatkozva a 4.2 pontra, a Weboldalon keresztül történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel, és annak írásbeli visszaigazolásával lehetséges. A megrendelés és visszaigazolás iktatásra és archiválásra kerül a vonatkozó Adatkezelési- és Adatvédelmi Szabályzat alapján úgy, hogy az utólagosan visszakereshető.

2. Weboldalon keresztül történő vásárlás esetén tehát jellemzően olyan, távollevők között kötött szerződés jön létre, amelyet a szerződés szerinti Termék nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a Felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő Felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt, azaz olyan eszközt, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére, alkalmaznak.

3. A Weboldalon keresztül történő vásárlás tekintetében ilyen, a távollevők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszköz az elektronikus, internetes kapcsolat, és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

4. A Weboldal útján, elektronikusan tett megrendelés és annak visszaigazolása, elfogadása írásbeli szerződésnek minősül, mely jelen ÁSZF- ben foglalt rendelkezések szerinti tartalommal jön létre a Felek között.

5. A 4. pontnak megfelelően tehát a mindenkor hatályos általános szerződési feltételek célja és tárgya a Felek között, a Weboldalon keresztül történő vásárlással létrejövő szerződés feltételeinek rögzítése, a jogviszony szabályozása, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi környezetre, különös figyelemmel a Fogyasztó érdekeire és jogszabályokból eredő jogaira.

6. Amennyiben a mindenkor hatályos általános szerződési feltételek betartásra kerülnek a megrendelés során, és létrejön az egyedi adásvételi szerződés, az Fogyasztónak fizetési, az Üzemeltetőnek a megrendelt Termék(ek) határidőben történő szerződésszerű leszállítására vonatkozó teljesítési kötelezettsége keletkezik.

7.Az általános szerződési feltételek tárgyi hatálya: a) Az általános szerződési feltételek elválaszthatatlan részét képezik mindazon, Termékek adásvételére irányuló fent említett szerződéseknek, és így a tárgyi hatálya kiterjed minden olyan szerződésre, amelyeket az Üzemeltető, mint eladó a Fogyasztóval, mint vevővel a Termékek adásvétele tárgyában köt, kivéve azt az esetet, ha Felek kifejezetten és közös akarat-elhatározásból eltérnek az általános szerződési feltételektől. b) Az általános szerződési feltételek továbbá tartalmazzák az Üzemeltető által üzemeltetett Weboldalon keresztül történő megrendelés, visszaigazolás (vásárlás) és teljesítés, valamint a Weboldal működésével, a jótállással, termék- és kellékszavatossággal kapcsolatos szabályokat, az Üzemeltető, valamint a Fogyasztót megillető jogokat és terhelő kötelezettségeket, valamint egyéb, jogszabályok által előírt tartalmakat.

8. Az általános szerződési feltételek időbeli hatálya: a) A jelen általános szerződési feltételek 2016. augusztus 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.

9. Az általános szerződési feltételek személyi hatálya kiterjed az Üzemeltetőre és a Fogyasztóra.

10. Üzemeltető jogosult egyoldalúan módosítani az általános szerződési feltételeket. A módosításokat az Üzemeltető azok hatályba lépése előtt 30 nappal a Weboldalon közzéteszi.

6. A megrendelhető Termékek körei általánosságban

1. A Fogyasztó által megrendelhető, megvásárolható Termékek köre,

a. azok lényeges tulajdonságai,

b. az egyes Termékek miniatürizált képe,

c.rövid specifikációja,

d.vonatkozó jótállási időt és annak alapja (Üzemeltető által vállalt szerződéses, vagy jogszabályi jótállás)

e. a Termékre vonatkozó szállítási határidő (ha eltér a jelen ÁSZF- ben meghatározott általános szállítási határidőtől), és

f. 3. fejezet 4. pont a, c, d, alpontjaiban meghatározottak a Weboldalon találhatóak meg.

2. Az egyes Termékekről nagyobb kép, valamint részletesebb specifikációja, raktári elérhetősége, és egyéb adatai az adott Termék linkjére (hivatkozására) kattintva, az egyedi terméklapon érhetők el.

3. Üzemeltető felhívja a figyelmet arra, hogy a Termékek megjelenített képei eltérhetnek a valóságostól, azok kizárólag illusztrációként szerepelnek. Üzemeltető nem vállal felelősséget a Weboldalon megjelenő kép és a termék tényleges kinézete közötti különbözőség miatt.

4. A Termékek specifikációja tartalmazhatja az adott Termék méretét, anyagösszetételét, amennyiben ez releváns lehet a megrendeléshez, vagy a használathoz.

5. A Termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a szállítás díját, amely a megrendelést megelőzően, fizetési/pénztár szakaszba érkezéskor külön pontban, forintban kifejezve található meg a Weboldalon.

6. Amennyiben a Termékre vonatkozóan külön csomagolási vagy egyéb díj is felszámításra kerülhet, úgy az a megrendelést megelőzően, a fizetési/pénztár szakaszba érkezéskor külön pontban, forintban kifejezve található meg a Weboldalon.

7. Az árak, ide értve a csomagolás, szállítás és egyéb, a minden költséget fizetendő végösszeget növelő díjakat is, a mindenkor hatályos általános szerződési feltételek mellékleteinek tekintendők.

8. Üzemeltető a Termékek árai, valamint egyéb díjak változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt Termékekre vonatkozó, minden költséget fizetendő végösszegét nem befolyásolja.

9. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Üzemeltető teljes körűen tájékoztatja a Weboldal látogatóit, valamint a Fogyasztókat az akció pontos tartalmáról és annak pontos időtartamáról.

10. Üzemeltető által forgalmazott valamennyi Termék magyar nyelvű leírással, ahol szükséges, ott használati útmutatóval rendelkezik, melyet az Üzemeltető a Termék kiszállításával egyidejűleg bocsát a Fogyasztó rendelkezésére, ha az korábban a Weboldalon nem érhető el.

11. Üzemeltető ügyfélkapcsolati pontot, ahol a Termékek személyes megrendelésére és/vagy átvételére lehetőség van, a következők szerint működtet:

a. Szilver Arrov Kft Dunaszeg, Pusztakert út 17.

b. Nyitva tartás munkanapokon: 8:30-16:00

12. A Termékek weboldalon keresztül történő megrendelés (vásárlás) és ügyfélkapcsolati ponton történő átvétele esetén az Üzemeltető által küldött visszaigazoló e-mail-t kell bemutatni az Üzemeltető képviselője számára.

 

7. Megrendelhető Termékek kategóriái

1. Üzemeltető a Fogyasztók teljes körű tájékoztatásának céljával a Termékek kategóriáit jogszabályok által megállapított jogok és kötelezettségek

alapján az alábbiak szerint kategorizálja azzal a megjegyzéssel,

hogy előfordulhat, hogy bizonyos kategóriákba eső Termékek a Weboldalon nem érhetőek el.

2. Jótállás köteles Termékek: Bizonyos termékkörökre főszabály szerint a 10.000,- Ft feletti eladási ár esetén jogszabály alapján, egy éves kötelező jótállás, a 100.000 Ft-ot meghaladó, de 250.000 Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén két év, 250.000 Ft eladási ár felett három év jótállás (hétköznapi nevén: garancia) vonatkozik, amely a Fogyasztók szempontjából igen kedvező. Lényege, hogy a vásárlástól számított egy éves időtartam alatt a termék meghibásodása esetén az eladót terheli a bizonyítási kötelezettség a tekintetben, hogy a hiba oka a teljesítést követően keletkezett. Amennyiben erre nem képes, úgy helyt kell állnia a hibás teljesítésért. A termékkörök a jótállás köteles termékekről szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben itt elérhetőek.

 

3. Nem jótállás köteles Termékek: Azon Termékekre, amelyek nem esnek a jótállás köteles termékekről szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá, mert például eladási ára 10.000,- Ft, vagy az alatti, kötelező jótállás – jogszabály alapján – nem vonatkozik, ugyanakkor az Üzemeltető (vagy a gyártó vagy forgalmazó) vállalhat önkéntes (szerződéses) jótállást, továbbá a Fogyasztót megilletik a kellékszavatossági jogok, amelyek tartalmáról a mindenkor hatályos ÁSZF részletesen rendelkezik. Üzemeltető már itt felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy a nem jótállás köteles Termékek esetében is a Fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el, továbbá hogy a teljesítéstől számított hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell (úgy kell tekinteni), hogy a hiba oka már a tejesítés időpontjában is megvolt. Ennek értelmében az első hat hónapban jelentkező kellékhiány miatti felelősség alól az Üzemeltető csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy az eladáskor a termék hibátlan volt, tehát a hiba oka a teljesítés után, a Termék nem rendeltetésszerű használata miatt keletkezett. Egyéb szabályok a kellékszavatossággal kapcsolatban az ÁSZF későbbi pontjaiban kerültek meghatározásra.

 

4. Akciós Termékek: A vonatkozó jogi előírások alapján az ilyen Termékekre is ugyanúgy irányadóak a szavatosság, valamint a kötelező jótállás szabályai. Azonban ha a Termék azért akciós, mert például valamilyen apró szépséghibája van, és erre az Üzemeltető felhívta a Fogyasztó figyelmét, akkor ezen hiba miatt nincsen lehetőség kicseréltetni, kijavíttatni a Terméket, de a Termék más - nem ismert - hibája esetében érvényesíthetőek a szavatossági jogok.

5. Egyedi Termékek: Olyan nem előre gyártott Termék, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Termék, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak. Ebbe a kategóriába tartozó Termékek vásárlása esetén fontos tudni, hogy a jogszabály rendelkezése szerint a Fogyasztót nem illeti meg az indokolás nélküli elállási jog, amely tényre az Üzemeltető köteles előzetesen felhívni a Fogyasztók figyelmét, amelyet ezúton, továbbá a Weboldalon megtesz.

 

6. Zárt csomagolású higiéniai Termékek: Ebbe a kategóriába tartozó Termékek vásárlása esetén fontos tudni, hogy a jogszabály rendelkezése szerint a fogyasztót nem illeti meg az indokolás nélküli elállási jog, amely tényre az eladó köteles előzetesen felhívni a vásárlók figyelmét. Higiéniai termékekre azonban csak abban az esetben nem vonatkozik az elállási jog, ha a Fogyasztó a Terméket védő zárt csomagolást felbontotta.

 

7. Zárt csomagolású, egészségvédelmi Termékek: Ebbe a kategóriába olyan zárt csomagolású Termékek tartoznak, amelyek egészségvédelmi okokból az átadást követő felbontása után nem küldhetőek vissza, és erre a tényre az eladó köteles előzetesen felhívni a vásárlók figyelmét. Ebbe a kategóriába tartoznak az Üzemeltető által értékesített étrend-kiegészítő készítmények is, ezért ezekre vonatkozóan az elállási jog csak úgy gyakorolható, ha a Fogyasztó a zárt csomagolást nem bontotta fel.

 

8. Minőséget rövid ideig megőrző Termékek: Ebbe a kategóriába tartoznak a romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Termékek. Ilyen Termékek vásárlása esetén fontos tudni, hogy a jogszabály rendelkezése szerint a Fogyasztót nem illeti meg az indokolás nélküli elállási jog, amely tényre az Üzemeltető köteles előzetesen felhívni a Fogyasztók figyelmét, amelynek a mindenkor hatályos ÁSZF alapján is eleget tesz.

 

9. Digitális Termékek: A Fogyasztó nem gyakorolhatja felmondási jogát a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha az Üzemeltető a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a felmondási jogát.

 

10. Szabadidős tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás (pl. színházjegy): A Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki.

 

11. Szolgáltatás nyújtása (ideértve a megrendelhető kiegészítő szolgáltatásokat, vagy éppen a kuponokat is): A Fogyasztó nem gyakorolhatja a felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló

szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha az Üzemeltető a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

 

 

 

8. Weboldalról történő megrendelés általános szabályai

1. A Megrendelés általános és főbb lépései:

 

a) a Weboldalon elérhető Termék elektronikus kiválasztása (kattintással);

b) darabszám beállítása;

c) az ÁSZF, valamint Adatkezelési- és Adatvédelmi Szabályzat elfogadása;

d) megrendelés megerősítése (elektronikus elküldése az Üzemeltető irányába);

e) a Fogyasztó részéről történő pénzügyi teljesítés.

 

2. Az Üzemeltető köteles a Fogyasztó megrendelésének megérkezését a Fogyasztó felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a Fogyasztó megrendelésének elküldésétől számított - a szolgáltatás jellegétől függő elvárható időn belül - de legkésőbb 48 órán belül a Fogyasztóhoz nem érkezik meg, a Fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttségtől, vagy a szerződéses kötelezettségek alól (2001. évi CVIII. tv. 6. § (2) bekezdés).

 

3. A leadott megrendelést követően Üzemeltető rendszere először egy automata üzenetet küld a megrendelés elküldéséről a Fogyasztó számára, amely nem minősül visszaigazolásnak.

 

4. A megrendelések feldolgozása, munkanapokon, hétfőtől-péntekig 8:00- 16.00 óráig történik. Az ezt követően, vagy szombaton és vasárnap, vagy munkaszüneti napokon beérkezett megrendelések feldolgozása a következő munkanapon kezdődik meg. Tekintettel arra, hogy az Üzemeltető a megrendelések feldolgozását nem automatikusan végzi, így a visszaigazolás sem automatikusan történik. Ezért megtörténhet az a nem kívánt eset, hogy a Fogyasztó megrendelésének visszaigazolása 48 órán túl történik meg. Ebben az esetben a Fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttségtől, és ha a megrendelt Termékre nem tart igényt, úgy számára az általa megfizetett vételár és egyéb díjak teljes egészében visszajárnak. A beérkezett megrendelések szerinti Termékek, amennyiben raktárkészleten vannak, a következő 1-2 munkanapon csomagolásra és átadásra kerülhetnek a szállítást végző Partner számára, de Üzemeltető minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a megrendelt és raktáron levő Termékek mielőbb kiszállításra kerüljenek

 

5. A megrendelés befogadásáról, elfogadásáról, a teljesítés megkezdéséről, a várható szállítási határidőt is tartalmazó, az automatikus tájékoztató üzenettől formailag különálló értesítést küld az Üzemeltető a Fogyasztó számára, amely visszaigazolásnak minősül.

 

6. Üzemeltető fenntartja a jogot a a) megrendelés visszautasítására (törlésére), vagy a b) már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészében. Részben történő teljesítés visszautasítására kizárólag a Fogyasztóval történő egyeztetést követően kerülhet sor.

 

7. A megrendelés, vagy annak visszaigazolása akkor tekintendő az Üzemeltetőhöz, illetőleg a Fogyasztóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik (2001. évi CVIII. tv. 6. § (3) bekezdés).

 

8. Fogyasztó kizárólagos felelőssége a szállítási adatok pontos megadása.

 

9. Üzemeltető ugyanakkor fenntartja magának a jogot arra, hogy a Fogyasztó megrendelés során megadott adatainak valódiságáról meggyőződjön, és amennyiben az abban foglalt adatok valódisága kétséges, megkérdőjelezhető, vagy értelmezhetetlen, úgy a megrendelést visszautasítsa (törölje), és/vagy a Fogyasztó megadott kapcsolati adatain keresztül – az Adatvédelmi- és Adatkezelési Szabályzat szerint – felvegye a kapcsolatot a Fogyasztóval az adatok egyeztetése céljával.

 

10. Üzemeltető a szállítási adatok pontatlanságából bekövetkező károkért felelősséget nem vállal.

 

11. Üzemeltető a megrendelt Terméke(ke)t szerződött futárszolgálattal, vagy postai úton szállíttatja ki a Fogyasztó által meghatározott címre, belföldön 1-5 munkanapon belül. A Termékek kézbesítése munkanapokon történik, az esetek többségében 8-17 óra közötti időszakban. A Fogyasztót a szállítás pontos időpontjáról a szerződött futárszolgálat, vagy a posta ezzel a céllal megbízott képviselője tájékoztathatja.

 

12. Az Üzemeltető a Fogyasztó, mint érintett adatait az Adatvédelmi- és Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseinek messzemenő betartása mellett továbbítja a szerződött futárszolgálat, vagy a posta felé.

9. Megrendelés menete általánosságban

1. Fogyasztó regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást azzal, ha virtuális kosarába helyezi (kattintással) a kiválasztott Termék(ek)et, az általa beállított darabszámmal.

 

2. Fogyasztó ugyanakkor a megrendelés folyamata során – saját döntése alapján – létrehozhat olyan felhasználói fiókot, amelyben a megrendelés során megadott személyes adatai eltárolásra kerülnek. A felhasználói fiók létrehozása könnyebbséget jelent a Weboldalon történő ismételt vásárlások során; ekkor a fiókba történő bejelentkezés esetén a Fogyasztónak a személyes adatait nem kell ismételten megadni.

 

3. Fogyasztó bármikor megtekintheti a virtuális kosár tartalmát a vonatkozó ikonra, vagy linkre történő kattintással.

 

4. Amennyiben Fogyasztó további Terméket szeretne kosarába helyezni, folytatja a Termékek kosárba helyezését a megszokott módon.

 

5. Amennyiben Fogyasztó a Termék darabszámát módosítani kívánja, úgy beírja a kívánt darabszámot és a rendszer újrakalkulálja a minden költséget fizetendő végösszeget.

 

6. Amennyiben Fogyasztó már kosárba helyezett Terméket kíván eltávolítani, úgy rákattint az eltávolítást jelentő ikonra, vagy linkre.

 

7. Amennyiben Fogyasztó nem kíván több terméket a kosárba helyezni, úgy lehetősége van áttekinteni

 

a. a virtuális kosarába helyezett Termékeket, kiegészítő szolgáltatásokat;

 

b. azok egyedi és összesített, ÁFA-val növelt vételárát;

 

c. vonatkozó egyéb díjakat (pl. szállítás, csomagolás);

 

d. a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeket és e. a mindenkor hatályos Adatkezelési- és Adatvédelmi Szabályzatot.

 

8. Fogyasztó a megrendelését a Weboldal látogatójaként, vendégként, vagy a weboldalra regisztrált felhasználóként is megteheti.

 

9. Amennyiben Fogyasztó már regisztrált felhasználó a Weboldalon és a megrendelés előtt, vagy megrendelés során a bejelentkezést választja, úgy a regisztráció során megadott azonosító és a hozzá tartozó jelszó segítségével a Weboldalra beléphet és a megrendelés során felhasználhatja a már korábban megadott adatait.

 

10. Bármelyik módot is válassza a Fogyasztó, a megrendelés során az Üzemeltető rendelkezésére kell bocsátania mindazokat, az Adatkezelési- és Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott adatokat, amelyek a megrendelés Üzemeltető részéről történő szerződésszerű teljesítéséhez szükséges, így különösen azokat, amelyek a számla kiállításához, és a Termék kiszállításához szükségesek (számlázási és szállítási adatok, kapcsolattartási adatok).

 

11. Amennyiben Fogyasztó a kosarának tartalmát nem kívánja módosítani, a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeket és a mindenkor hatályos Adatkezelési- és Adatvédelmi Szabályzatot elolvasta, megértette és elfogadta (amelyet jelölni szükséges), úgy a megrendelést kattintással megerősíti.

 

12. A megrendelés megerősítésével a Fogyasztó a fizetési/pénztár szakaszba érkezik, ahol kiválasztható a fizetési mód, és bankkártyával történő vásárlás esetén

megnyílik a bank fizetési oldala, hogy azon keresztül Fogyasztó a korábban jóváhagyott minden költséget tartalmazó fizetendő végösszeget elektronikusan megfizethesse.

 

13. Az ebben a szakaszban megadott bankkártya (ideértve a hitelkártya adatokat is) adatok kezelését és bank felé történő továbbítását (ha az technikailag szükséges) az Üzemeltető az Adatkezelési- és Adatvédelmi Szabályzat alapján végzi.

 

14. A megrendelés beérkezéséről Üzemeltető a mindenkor hatályos ÁSZF-ben meghatározott módon, automatikusan értesíti a Fogyasztót, és az ÁSZF- ben meghatározott módon feldolgozza a megrendelést és megteszi a szükséges lépéseket (pl. visszaigazolás).

 

15. A fizetés megtörténtéről, vagy sikertelenségéről a bank értesíti a Fogyasztót a megnyílt oldalon és egyéb módokon keresztül.

 

16. A megrendelés menetétől függetlenül, Fogyasztó köteles a Terméket kézbesítéskor nyomban, a kézbesítő előtt megvizsgálni, és Terméken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés és/vagy hiány esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés és/vagy hiány esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Üzemeltető nem fogad el.

 

 

 

10. Eltérés a megrendelés általános menetétől

 

1. Bizonyos esetekben, például Termék, vagy Termékek köre, vagy egyes Fogyasztók, vagy Fogyasztók adott köre, vagy szállítási, vagy fizetési mód esetén Üzemeltető eltérhet a fent meghatározott általános megrendelési

lépésektől, amelyről a Weboldalon keresztül, a megrendelés során tájékoztatja a Fogyasztót.

2. Példálózó felsorolással élve, az Üzemeltető eltérhet a megrendelés fent meghatározott általános menetétől:

a. olyan nem előre gyártott Termék esetében amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak (egyedi Termék);

b. raktáron nem lévő Termék megrendelése esetén;

c. utánvétes megrendelés esetében;

d. előreutalás esetén; e. egyéb esetben.

3. Ezekben az esetben előfordulhat, hogy a minden költséget tartalmazó fizetendő végösszeg megfizetése nem a fent meghatározott módon történik, vagy a megrendelést egyéb, a Weboldalon meghatározott módon megerősíteni szükséges, vagy egyéb más lépést kell tenni.

a. Eltérés a megrendelés általános menetétől – Egyedi Termék

1. Amennyiben Fogyasztó utasításai alapján, vagy kifejezett kérésére állítottak elő Terméket, vagy Terméket a Fogyasztó személyére szabták, az Üzemeltető eltérhet a megrendelés általános menetétől.

2. Egyedi Termék vásárlása esetében az általános megrendelés folyamata a

8. fejezet 1.d pontban meghatározott megerősítéssel véget ér, a megadott adatok az Üzemeltető számára eljutnak, aki azokat feldolgozza.

3.Feldolgozás során Üzemeltető a mindenkor hatályos Adatvédelmi- és Adatkezelési Szabályzatban foglaltak alapján kapcsolatba léphet a Fogyasztóval annak kapcsolati adatain keresztül, amennyiben az elengedhetetlenül szükséges, hogy

a. a megrendelést pontosítsák, Fogyasztó az igényeit részletesen feltárhassa az Üzemeltető előtt;

b. a fizetési módot és ütemezést leegyeztessék.

4. Amennyiben Üzemeltető és a Fogyasztó mindenben megállapodtak, úgy Üzemeltető a megrendelést visszaigazolja, és megkezdődik a teljesítés mind az Üzemeltető, mind pedig a Fogyasztó oldaláról, utóbbi részéről a fizetési módnak és ütemezésnek megfelelően.

b. Eltérés a megrendelés általános menetétől – Raktáron nem lévő Termék

1. Amennyiben Fogyasztó olyan Terméket kíván megrendelni, amely nincsen a megrendelés pillanatában raktáron, úgy – Üzemeltető döntése alapján – az általános megrendelés folyamata a 8. fejezet 1.d pontban meghatározott megerősítéssel véget érhet, és a megrendelés feldolgozását követő visszaigazolásban meghatározott módon és határidőben kell a Fogyasztónak pénzügyi teljesítését megtennie, vagy a standard fizetési mód helyett utánvéttel, vagy előreutalással teljesítheti a pénzügyi kötelezettségeit.

c. Eltérés a megrendelés általános menetétől – az utánvétes vásárlás

1. Bizonyos, Weboldalon meghatározott Termékekre, vagy esetekre vonatkozóan, vagy egyes Fogyasztók, vagy Fogyasztók köre számára Üzemeltető lehetővé teheti azt, hogy Fogyasztó a Terméket utánvéttel vásárolja meg.

2. Utánvéttel történő vásárlás esetében az általános megrendelés folyamata a 8. fejezet 1.d pontban meghatározott megerősítéssel véget ér, a megadott adatok az Üzemeltető számára eljutnak, aki azokat feldolgozza.

3. Visszaigazolt utánvétes megrendelés esetén az Üzemeltető szerződött futárszolgálattal, vagy a posta segítségével szállíttatja ki Terméket a Fogyasztó által megadott szállítási címre.

4. A Termék átvétele kizárólag úgy lehetséges, hogy a Fogyasztó a futárszolgálat vagy posta megbízott személyének - átvételi bizonylat kíséretében - kiegyenlíti annak értékét.

5. Ebben az esetben a bizonylatot a számlával együtt kell megőrizni.

d. Eltérés a megrendelés általános menetétől – az előreutalás

1. Bizonyos, Weboldalon meghatározott Termékekre, vagy esetekre vonatkozóan, vagy egyes Fogyasztók, vagy Fogyasztók köre számára Üzemeltető lehetővé teheti azt, hogy Fogyasztó a Terméket előreutalással vásárolják meg.

2. Előreutalással történő vásárlás esetében az általános megrendelés folyamata a 8. fejezet 1.d pontban meghatározott megerősítéssel véget ér, a megadott adatok az Üzemeltető számára eljutnak, aki azokat feldolgozza.

3. Visszaigazolt előreutalásos megrendelés során a Fogyasztó a visszaigazolásként küldött értesítésben értesül a fizetési feltételekről.

4. A visszaigazoló értesítés minimális tartalma:

a. fogyasztó szállítási és számlázási címe;

b. rendelési azonosító;

c. megrendelt termékek, azok ára;

d. minden költséget tartalmazó fizetendő végösszeg;

e.Üzemeltető bankszámlaszáma.

5.A minden költséget tartalmazó fizetendő végösszeg bankszámlára történő befizetését követően a már kifizetett Termékeket az Üzemeltető szerződött futárszolgálattal, postai úton továbbítja a Fogyasztó által megadott szállítási címre. A Fogyasztó a termékekkel egy időben kapja meg a már kifizetett Termékek számláját.

 

 

11. Regisztráció és bejelentkezés a Weboldalra

1. A Weboldalra történő regisztrációt a Fogyasztó a megrendelés folyamata során bármikor választhatja anélkül, hogy az addig virtuális kosarába helyezett Termékek és egyéb beállítások elvesznének.

 

2. Weboldalra történő regisztráció során a Fogyasztó az Adatvédelmi- és Adatkezelési Szabályzatban is meghatározott adatait adja meg az Üzemeltető számára a következőkben meghatározott céllal: adatok rögzítése, Fogyasztó számára jogosultságainak, kedvezményeinek, hozzáférésének megadása, érvényesítése, ellenőrzése, a Termékek megrendelésének megkönnyítése, valamint a kapcsolattartás.

 

3. Amennyiben Fogyasztó a Weboldalra regisztrál, úgy a felhasználói fiók létrehozása során egy azonosítót és jelszót kell megadnia, amelyek a későbbiekben őt kellően azonosítják.

 

4. Javasolt, hogy a jelszó legalább 8, de legfeljebb 16 karakterből álljon, kis és nagybetűket, számokat és speciális karaktereket is tartalmazzon.

 

5. Nem javasolt könnyen kitalálható vagy személyéhez kötődő jelszó használatát. Amennyiben a felhasználói jelszavát elfelejti, a regisztráció során megadott elektronikus levelezési címére egyszer használható, véletlenszerűen generált belépési jelszót küld az Üzemeltető, amely segítségével elfelejtett jelszó helyett újat tud megadni. Üzemeltető a jelszavakat hozzá nem férhető, titkosított formában tárolja, így az eredeti jelszót a vásárló részére nem tudja visszafejteni és megadni.

 

6. Regisztráció során a Fogyasztó tudomásul veszi a mindenkor hatályos ÁSZF- et, valamint Adatkezelési- és Adatvédelmi Szabályzatot.

 

7. Fogyasztó a Weboldalra a regisztráció során megadott azonosító és a hozzá tartozó jelszó segítségével léphet be a Weboldal erre a célra kialakított felületén, és a megrendelés során felhasználhatja a már korábban megadott adatait, vagy megváltoztathatja azokat.

 

 

12. A teljesítés
13. Panaszkezelés rendje

2. A Weboldal célja, hogy az Üzemeltető valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, megfelelő mennyiségben, a Fogyasztó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Fogyasztónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

 

3. Üzemeltető a szóbeli panaszt, amelyet a Fogyasztó például telefonon tehet, azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, az Üzemeltető a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Fogyasztónak.

 

4. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Üzemeltető a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát haladéktalanul átadja/megküldi a Fogyasztónak.

 

5. Az írásbeli panaszt az Üzemeltető 14 napon belül írásban megválaszolja.

 

6. Üzemeltető a panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

7. Amennyiben a Fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája és elérhetősége megtalálható a http://jarasinfo.gov.hu/ honlapon.

 

8. Üzemeltető az esetleges jogvitákat elsődlegesen peren kívüli egyeztetés útján kísérli meg rendezni.